Природна среда и география

Епир се простира в северозападната част на Гърция, балканска страна, навлизаща дълбоко във водите на Средиземно море. Това е най-планинският район в полуостровната континентална част на страната, която е разположена в югоизточния край на Европа и заема южната част на Балканския полуостров. Планинската верига Пиндос, чийто най-висок връх достига 2 600 метра, представлява естествена граница, която разделя, но същевременно и свързва Епир с останалите райони на Гърция. На север областта граничи с Албания, на изток с административните области Македония и Тесалия, на юг се простира до Амбракийския залив и граничи с префектура Етолоакарнания, а на запад достига до водите на Йонийско море, недалеч от Йонийските острови. Административната област Епир включва префектурите: Йоанина със седалище град Йоанина (Янина), Арта със седалище град Арта, Превеза със седалище град Превеза и Теспротия със седалище град Игуменица. Столица на Епир е град Янина, който се намира в северозападната му част. Областта се простира на 9203 кв. км, които представляват 6,7% от общата площ на страната, а населението ѝ възлиза на 336 392 жители. Геоморфологията ѝ се характеризира главно с планински релеф и изобилие от повърхностни води. В резултат на това този уникален район е с рядка красота и богата флора и фауна.

В област Епир се намират два от десетте най-големи национални парка на Гърция – Националният парк „Викос-Аоос“ и Националният парк „Пинд“, известен още като „Валя Калда“, както и значими влажни зони като езерото Памвотида, делтата на река Каламас и Амбракийският залив, които са определени като чувствителни зони и са включени в eвропейската мрежа на защитените зони „Натура 2000“. Девствена природа и пейзаж, в който хармонично се съчетават зеленината и дивата красота на планината с морската синева. Релефът на района се състои главно от планински масиви с високи върхове, гъсти гори, малки и големи долини, езера, реки, проломи, ждрела, извори с кристално чиста вода, които заедно с богатата флора и фауна създават един ландшафж с дива красота. В същото време районът предлага пленителни плажове, разположени по протежението на дългите брегове на Йонийско море и Амбракийския залив. Голямо значение се отдава на защитата и опазването на природната среда и на видовете флора и фауна.

Обособяването на защитени зони в тези райони със създаването на Национален парк „Северен Пиндос” и Национален парк „Дзумерка”, а също и с учредяването на органи за управление на езерото Памвотида, на река Каламас и на Амбракийския залив, има за цел изграждането на ново, различно съзнание за връзката на човека с природата. Основна цел е също опазването и правилното управление на уникалните местности, местообитания и видове флора и фауна, които се срещат в тези райони, както и установяването на процедури и мерки за осигуряване на хармоничното съжителство на човека с природата.

Font Resize
blank
X